Hizmetlerimiz

+İç Denetim ve Yapılanma Analizi
+KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
+Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
+Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
+Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler
+Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
+SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
+İç kontrol sistem incelemeleri
+Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri
+Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
+Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
+Bireysel Vergileme Çözümleri
+Vergi Planlaması
+Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Danışmanlığı
+Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylaylı Vergiler Danışmanlığı
Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi;
+Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
+Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili

Ticaret Kanunu Kapsamında;
+Yabancı sermaye ve yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık
+Şirket Değerlemelerinin veya sahip olduğu kıymetlerin değerlemelerinin yapılması
+Yabancıların Türkiye'de çalısma izinleri ve mülk edinmeleri hususunda karsılaştıkları sorunlara ilişkin hukuki destek sağlanması
+Anonim şirketlerin, genel kurulları, sermaye artırımları, sermaye azaltımları, ana sözleşme tadilleri ve bu konularda karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlanması
+Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılastıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
+Şahıs ve sermaye şirketlerinin iç yapılanması ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili hukuki destek verilmesi
+Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hukuki hizmet verilmesi
+Şirketlerin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları çeşitli sözleşmelerin hazırlanması

İş mevzuatına yönelik hukuki destek verilmesi;
+Yeni İş Kanunu çerçevesinde Şirket yapılanması
+İş sözleşmelerinin hazırlanması
+Şirketlerin mevzuatta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bültenlerin hazırlanması

İnsan Kaynakları Hizmetleri;
+Kurumumuz hizmet sunulan firmalarin ihtiyacı olan personel ve yönetici personel arayışlarına da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Gizlilik prensibiyle hareket ederek, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri üzerine aranılan özelliklere ve düzeye uygun bir seçim için kurumumuz görüşme yaptığı ve istenilen kriterlere uygun adaylara, gerektiğinde yazılı, sözlü sınav sistemi de uygulayarak, firmalarımıza kaliteli, güvenilir, eğitimli ve nitelikli personel temini sağlamaktadır.
Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi;
+Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü
+Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, tahakkuklarının doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, · aritmetik ve oransal doğruluğu, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,
+Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,· kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
+Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, usule uygunluk, aritmetik doğruluk, muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,
+Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü,
+Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
+Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü.
Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi olusturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programlari gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır. Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır. Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır. Kısmı outsource kapsamında, aşagıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden faydalanılabilir yada tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz;

Muhasebe Hizmetleri;
+Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilğili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
+Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.
+Enflasyon muhasebesi ile ilğili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalısmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.
+Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
+Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü,
+KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Bordro Hizmetleri;
+Bordro hazırlama hizmetleri,
+Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
+SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
+Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Raporlama Hizmetleri;
+Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
+Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Denetim Hizmetleri;
+Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması,br> +Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
+Varolan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,
+Yolsuzluk Denetimi.
Yönetim Danışmanlığı departmanımız; iş hayatınızda karşılaştığınız problemlere çözüm getiren, büyüme sürecinizde değişikliklere uyum sağlamanızı kolaylaştıran ve organizasyonunuzun kâr potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmanıza yardımcı olan hizmetleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktadır. Ayrı dallarda hizmet veren iç departmanın birleşmesinden oluşan Yönetim Danışmanlığı size yüksek kaliteli hizmeti ekonomik olarak alma olanağı sağlar.

Operasyon Hizmetleri;
+Organizasyon şemalarının oluşturulması
+Şirket stratejisi ve politikası göz önüne alınarak mali ve idari operasyonların Satın Alma ve Stok Kontrol, Bütçe ve Bütçe Kontrol, Kasa, Çek Senet Takip, Personel, Faturalama, İç Kontrol gibi yönetmelikler yardımı ile düzenlenmesi
+İç kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve hazırlanan prosedürlerin uygulanmasının sağlanması amacıyla personele gerekli eğitimin verilmesi
+Değişim Yönetimi
Amacımız çok çeşitli mevzuat içine serpiştirilmiş müesseseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır. Uzun yıllar boyunca yaptıgımız çalısmaların firmamızda oluşturduğu birikimleri, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı muktezalarını , inceleme elemanlarının konuya yaklaşımlarını da dikkate alarak şirketlerde rastlanabilecek sık yapılan hataları ve riskleri tahlile tabi tutup sınıflama gayreti içindeyiz. Bu çerçevede şirket uygulamalarını üst düzeyde, ikili görüşmeler yoluyla, hızlıca gözden geçirmek ve varsa tipik hataları belirleyip, çözüm önerileri getirerek, konunun çözümünde şirketlere destek sağlamaktır.

Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi ( Trasfer Pricing & Thin Capitalization )
+Etkin risk yönetimi
+Optimal vergi stratejisi
+Uygun fiyatlama metodolojileri
+Fiyat kıyaslama analizleri
+Dokümantasyon hazırlığı
+İhtilaf yönetimi

açılarından kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türk şirketlerinin de, artan yurt dişi operasyonları nedeniyle, bu konuda ciddi bir hazırlık içinde bulunması gerektiğine inanıyoruz.

İrtibat Bürosu ( Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi
İrtibat bürolarında yürütülen faaliyetlerin vergi ve diger mevzuat hükümleri çerçevesinde riskler yaratabileceği görülmektedir. Oluşturduğumuz uzmanlık gurubumuz, irtibat bürolarının mevcut faaliyetlerini inceleyerek, durumları ile ilgili değerlendirmeler sunmaktadir. İlk etapta geniş bir değerlendirme yapılarak tüm yasal hükümler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin irtibat bürosu mantığına uygunluğu konusu irdelenmektedir. Hazırlanan raporda riskli alanlar ve bu konulardaki çözüm önerilerimize yer verilmektedir. İlk çalısma sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan kısa değerlendirme çalısmaları, uygunluk değerlendirmeleri ile desteklenmektedir.

Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi
Şirketler aldıkları, eksik düzenledikleri veya düzenlemedikleri belgeleri belge düzenindeki eksiklikler veya hatalar nedeni ile oldukça büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Amacımız şirketin kullandığı belgeleri tespit edip, kullanılması gereken belgeler ile karşılaştırıp alınması gereken önlemleri belirleme, konuya ilişkin şirket personelinde farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması çabalarına destek olmaktır.

Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi
Hemem hemen tüm şirketlerin bir yabancı şirketle mal veya hizmet alım satım ilişkisi mevcuttur. Özellikle yurt dışından yapılan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerde çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekmektedir. Amacımız şirketlerin bu tür ödemelerini gözden geçirerek tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında olduğu gibi tüm imkanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konularında şirketlere destek sağlamaktadır.

Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Fırsat Analizi
Yirmi yılı aşkın bir süredir çok yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye'deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmus şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye'deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle de serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamaların varlığını gözlemliyoruz. Amacımız mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek serbest bölge gerekse teknoparklarda uygulamaların risksiz sürdürülebilmesine yardımcı olmak ve yararlanılabilecek fırsatlar konusunda işletmeyi haberdar etmektedir.

Damga Vergisi Risk Analizi
Mali idare, şirketlerin düzenlediği türlü belgeleri sözleşme ya da damga vergisine tabi diğer belgeler kapsamında değerlendirerek eleştirebilmektedir. Damga vergisi risk analizi ekibimiz şirketinizin düzenlediği tüm belgeleri gözden geçirerek hazırlayacağı raporda, riskli alanlara ve bu konudaki çözüm önerilerimize yer verecektir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliligi Analizi
Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu çalışmalarımızla, şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama , özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda destek olmayı amaçlıyoruz.

Yöneticilerin Sorumluluk Analizi
Yaptığımız çalısmalar sırasında, birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalısmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade ise yeterli dikkati gösteremediğini gözlemledik. Bu konuda çalısmalarımızla üst düzey yöneticilere destek olmayı amaçlıyoruz.
Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkanlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadıgının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
Her gün her biri sektörlerinin öncüsü yüzlerce firmadan gelen sorunlara çözüm üretiyoruz. Eğitimlerimizde de, bu "birikimi paylaşmayı" hedefliyoruz. "Yaşanmış örneklerden" hareketle konuların özetlenmesi, görüş ve önerilerimizin açıkça ortaya konulması temel metodumuzu oluşturmaktadır. Toplantılardan önce veya toplantılar sırasında tarafımıza iletilen konuyla ilgili tüm "sorular" ve bu sorulara verilen cevapların da bu çalışmaların verimini artırdığını düşünüyoruz. Özellikle "sektörel" veya "spesifik" konularda yürüttüğümüz alt grup çalışmalarında "interaktif" katılımı sağlıyoruz. Özetle, bu çalışmalarımız sırasında "teori" ile yargı kararları ve idari uygulamaları da dikkate alarak "pratiği" birleştiriyoruz.
Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır. Aşağıda ana başlıklarıyla Dolaylı Vergiler, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz sıralanmıştır:

+Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
+Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi
+Tarife Pozisyonu Tespiti
+Gümrük Vergileri
+KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
+ÖTV Uygulamaları
+Gümrük Kıymetı
+Royalti Uygulamaları
+Dış Ticarette Standardizasyon
+Geçici İthalat
+Bedelsiz İthalat
+Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR,EUR.1)
+Gümrük Antrepoları
+Finansal Leasing (Cross Border Leasing)
+Serbest Bölgeler
+Avrupa Birligi Uygulamaları
+Serbest Ticaret Antlaşmaları
+Sonradan Kontrol Belgesi
+Dahilde İşleme
+Hariçte İşleme
Copyright© 2014 Argüman Grup